top of page

A személyes adatok kezelésének elvei

Tedok, spol. s r.o., cégjegyzékszám: 00676659, székhely: Jahodová 37, Prague 10, 106 00, képviseli: Ing. Sava Strelec ügyvezető igazgató, bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett C/243. számú cégjegyzékbe (az egyszerűség kedvéért a továbbiakban: "mi", "ügyvezető" vagy "Tedok"). Nem vesszük félvállról a személyes adatok védelmét. Ebben a szabályzatban megtudhatja, hogy milyen célból, milyen okból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait. Arról is talál információt, hogy milyen jogai vannak az adatvédelemmel kapcsolatban.Ha bármilyen további kérdése van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk e-mailben a technologie@tedok.cz címen vagy postai úton a székhelyünkön.

I.
Alapvető rendelkezések
A személyes adatok adatkezelője a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkének (7) bekezdése alapján a Tedok, spo. s r.o., székhelye 00676659, Jahodová 37, Prague 106 00 (a továbbiakban: adatkezelő).

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságának egy vagy több konkrét eleme alapján.


II.
A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái
Az adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön adott meg az adatkezelőnek, vagy olyan személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése során szerzett meg.
Az adatkezelő kezeli az Ön azonosító, kapcsolattartási és szerződéses adatait.

III.
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és célja
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a következő
az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján,
az adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti direkt marketing (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése),
az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a 480/2004 sz. törvény 7. szakaszának (2) bekezdésével összefüggésben, az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló törvény 7. szakaszának (2) bekezdése szerinti közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez), amennyiben nem rendel meg árut vagy szolgáltatást.
A személyes adatok feldolgozásának célja
az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy annak az adatkezelő általi teljesítése,
kereskedelmi kommunikáció és egyéb marketingtevékenységek küldése.
Az adatkezelő nem végez/végzi a GDPR 22. cikke szerinti automatikus egyedi döntéshozatalt. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV.
Adatmegőrzési időszak
Az adatkezelő megőrzi a személyes adatokat
az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).
mindaddig, amíg a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulást visszavonják, de legfeljebb a .... weboldalon elérhető évekig, ha a személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik.
A megőrzési időszak lejártát követően az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V.
A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)
A személyes adatok címzettjei a következő személyek
az áruk/szolgáltatások szállításában/ a szerződés szerinti kifizetések teljesítésében részt vevő személyek,
a szolgáltatások működtetésében részt vevők,
marketingszolgáltatásokat nyújtó személyek.
Az adatkezelő nem ad/nem kíván személyes adatokat továbbítani harmadik országba (nem EU-tagállam) vagy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban a postai szolgáltatások / felhőszolgáltatások szolgáltatói.

VI.
Az Ön jogai
A GDPR-ban meghatározott feltételek mellett Önnek jogai vannak
A GDPR 15. cikke szerint joga van hozzáférni személyes adataihoz,
a személyes adatainak helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke szerint, vagy a feldolgozás korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke szerint.
A személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke szerint.
a GDPR 21. cikke szerinti, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog; és
az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján.
az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az adatkezelőnek a jelen feltételek III. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére küldött levélben.
Önnek joga van továbbá panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy adatvédelmi jogait megsértették.

VII.
A személyes adatok biztonságára vonatkozó feltételek
Az Adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.
Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztonsága érdekében, különösen ...
Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

VIII.
Záró rendelkezések
Ön elfogadja ezeket a feltételeket, amikor az online űrlapon keresztül feliratkozik a hírlevélre. A beleegyezés jelölőnégyzet bejelölésével megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
Az adatkezelő jogosult a jelen feltételek módosítására. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, vagy elküldi Önnek az adatvédelmi szabályzat új változatát az adatkezelőnek megadott e-mail címére.

Ezek a feltételek 2023. december 1-jén lépnek hatályba.

bottom of page