top of page

Zásady spracovania osobných údajov

spoločnosti Tedok, spol. s r.o. IČO: 00676659, so sídlom Jahodová 37, Praha 10, 106 00, zastúpená Ing. Sávou Strelcom, konateľom, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C/243 (pre zjednodušenie ďalej len „my“ alebo „Správca“ alebo „Tedok“). Ochranu osobných údajov neberieme na ľahkú váhu. V týchto zásadách sa dozviete, za akým účelom, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše osobné údaje spracovávame. Nájdete tiež informácie o tom, aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov. Pokiaľ budete mať akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mail technologie@tedok.cz alebo poštou na adrese nášho sídla.

I.
Základné ustanovenia
Prevádzkovateľom osobných údajov podľa článku 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je spoločnosť Tedok, spo. s r.o., so sídlom 00676659, Jahodová 37, Praha 106 00 (ďalej len "prevádzkovateľ").

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na základe jedného či viacerých špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.


II.
Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a zmluvné údaje.

III.
Právny základ a účel spracúvania osobných údajov
Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.
Účelom spracúvania osobných údajov je
vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu ani jej plnenie zo strany prevádzkovateľa,
zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity.
Prevádzkovateľ nevykonáva/nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas.

IV.
Doba uchovávania údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však po dobu .... rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
Príjemcami osobných údajov sú tieto osoby
podieľajúce sa na dodávke tovaru/služieb/realizácii platieb podľa zmluvy,
osoby podieľajúce sa na prevádzke služieb,
poskytovanie marketingových služieb.
Prevádzkovateľ neuskutočňuje / neplánuje uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny (krajina mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / cloudových služieb.

VI.
Vaše práva
Za podmienok stanovených v nariadení GDPR máte
Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR.
Právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.
Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v listinnej podobe, najmä ...
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia
S týmito podmienkami súhlasíte, keď sa zaregistrujete na odber noviniek prostredníctvom online formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov uverejní na svojej webovej stránke alebo vám zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2023.

bottom of page